الف) حوله های پالتویی بچگانه:

1) سایز 60

2) سایز 70